The Straitjacket of Order

Photo by Andrej Lišakov on Unsplash